ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 22 ธ.ค. 65 ที่ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 2  ค่ายสุรธรรมพิทักษ์  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  นาย บัลลังก์ ไวทย์ศิริ  นายอำเภอเมืองนครราชสีมา  รักษาราชการแทนปลัด จ.นครราชสีมา  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน รุ่นที่ 10 จ.นครราชสีมา  โดยมี ดร.นรินทิพย์  กาญจนศิริ  นายกสมาคม สตรีอาสารักษาดินแดน จ.นครราชสีมา  ในนามผู้อำนวยการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน รุ่นที่ 10 จ.นครราชสีมา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตุประสงค์  และมี ร.อ.อนุพันธ์  ถนนอมจิตรธรรม  ผอ.ค่ายฝึก ร้อย ปจว.2  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก  นาย ชุณห์  ศิริชัยคีรีโกศล  สมาชิก อบจ.นครราชสีมา อ.วังน้ำเขียว , ผศ.ดร.อภิชฎา  ทองรักษ์,  สิบเอกหญิง จงรักษ์  มงคลกุล  อดีตนายกและผู้ก่อตั้งสมาคมฯ , นาง นิตยา  วัชรโกมล ,  รองฯชุษณา เมตต์การุณจิต , ว่าที่ร้อยตรีหญิง วงศ์วรรณ  หัสดินรัตน์  ,  อนงลักษณ์  บุญพิพัฒนะ ,  นราวดี  ถนอมสุขทวี , ธนภร  สิงห์พิลา  และ สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ

ดร.นรินทิพย์  กาญจนศิริ  นายกสมาคม สตรีอาสารักษาดินแดน จ.นครราชสีมา  ในนามผู้อำนวยการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน รุ่นที่ 10 จ.นครราชสีมา  กล่าวว่า สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมา  ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นสมาคม  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2529   โดย  คุณแม่  สุนทรี  กำพลศิริ  ผู้ก่อตั้ง  ภายใต้สหพันธ์  สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน แห่งประเทศไทย  ในพระอุปถัมภ์  ของ สมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา  สิริโสภาพรรณวดี  โดยยึดแนวพระราชดำริ   ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6  ที่จะให้สตรีไทยมีส่วนรับใช้ชาติ   ซึ่งที่ผ่านมาสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน  จังหวัดนครราชสีมา  ได้ดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้อง  กับสหพันธ์ สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน  แห่งประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง  มีความเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ  โดยจัดให้มีการฝึกอบรมสมาชิกภายใต้หลักสูตรของ  สหพันธ์ สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน  แห่งประเทศไทย  ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ 2520  ถึงปัจจุบัน  มีสมาชิกสามัญและสมทบ  จำนวน 898 คน  นับเป็น 9 รุ่น  กระจายออกไป 32 อำเภอ ในจังหวัดนครราชสีมาสมาชิกทุกคน  มีจิตอาสา  พร้อมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชน  ประเทศชาติ  โดยได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ตามภารกิจของสตรีอาสาสมัครดินแดน อยู่เนือง ๆ  ซึ่งคุณภาพของสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจะต้องมีระเบียบวินัย  เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา  มีความซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพียร  รักชาติ  ศาสนา  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  สร้างฐานะของตนเองได้มั่นคง  ไม่เป็นภาระผู้ใด  เข้มแข็ง  อดทน  รักเกียรติ  ศักดิ์ศรี  เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  ความประพฤติเรียบร้อย   มีมารยาทในสังคม   บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม  เป็นอาสาสมัครที่ดีมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น   ได้อย่างบูรณาการ

ทั้งนี้  เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร   เพื่อช่วยกันทำกิจกรรม  และสร้างสรรค์สิ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชน  สถาบัน   ประเทศชาติ  ได้มากยิ่งขึ้น  และเพื่อสืบสานเจตนารมณ์   ของการเป็นสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน “ แม้หวังตั้งสงบ จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ  “  และเพื่อเป็นการธำรงเพิ่มพูนสมาชิก ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างเข้มแข็งมีศักยภาพ ต่อเนื่องตามภารกิจของสมาคม ฯ ทางคณะกรรมการดำเนินงาน จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการส่งเสริม ให้สตรีเกิดความสนใจ และการช่วยเหลือ ต่อสาธารณกิจ สังคม และสวัสดิภาพในท้องถิ่น  จึงได้กำหนดโครงการฝึกอบรม สตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน รุ่นที่ 10 ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ฝึกหัดให้สตรีมีความรู้ความชำนาญในการป้องกันตนเองและประเทศชาติ    2.เพื่อรวบรวมและผนึกกำลังคงามรู้ความชำนาญนั้น ๆ ให้เป็นประโยขน์ในยามคับขัน  3. เพื่อจัดให้เป็นหน่วยสมทบสนับสนุนงานของกรมการรักษาดินแดน  4. เพื่อฝึกทักษะที่จำเป็นในยามฉุกเฉินเช่นการอพยพโยกย้ายการปฐมพยาบาลการร่ำเรียนศึกษาและการป้องกันไปทางอากาศเพื่อทำหน้าที่รักษาสมบัติและวัฒนธรรมของชาติตลอดจนสร้างความสนใจและร่วมมือในกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ทั้งในยามสงบและในยามสงคราม

สำนักข่าว MC.news.com  รายงาน