นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รอง ผวจ.โคราช ประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่โฆษณา

ล่าสุดพบการติดเชื้อจากผลตรวจ  PCR+ 33 ราย และยังมีผลตรวจ ATK+ 546 ราย รวม 579 ราย มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย สถานบริการ และการประกอบธุรกิจที่คล้ายกัน ในต่างอำเภอ ทะยอยยื่นเรื่องขออนุญาตเปิดกิจการกันคึกคัก เพื่อต้อนรับเมืองท่องเที่ยว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยังเป็นห่วง หวั่นสถานบริการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จัดตั้งฉุดเฉพาะกิจ ออกตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำ เป้าหมายเพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดการระบาดรุนแร.ขึ้นมาอีก!!

พื้นที่โฆษณา

โดยการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ คณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีการนำเสนอกรอบการทำงานของชุดเฉพาะกิจ(ฉก.)ของจังหวัดทั้ง 32 อำเภอต่อนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผวจ.โคราช ที่เป็นประธานในที่ประชุม โดย ฉก.ชุดนี้ จะเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในอำเภอ, ผู้แทนสาธารณสุขประจำพื้นที่,เจ้าหน้าที่ฝ่าย กอ.รมน., เจ้าพนักงานท้องถิ่น (เทศกิจ)เทศบาล,เจ้าหน้าที่สรรพสามิต, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งชุดจะมีหน้าที่คอยให้คำแนะนำสถานบริการให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายให้ถูกต้อง พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการตาม มาตรการ COVID  Free Setting พร้อมทั้งมีการประเมินสถานบริการตามที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ

พื้นที่โฆษณา

โดยทีมชุดเฉพาะกิจที่มีหน่วยงานต่างๆรวมบูรณาการกันนี้ จะมีห้วงในการดำเนินการความถี่ในสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ในช่วงระหว่างเวลา  18.00 น. ถึง 19.00 น. หรือในช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการยังไม่เข้าไปเที่ยวในสถานบริการ  ในขณะเดียวกันก็จะแนะนำให้ดำการให้ถูกต้องตามกฎหมายอันเป็นการป้องปรามมิให้มีการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข และให้สถานบริการได้มีการประเมินตนเองตลอดเวลาเพื่อให้การติดเชื้อลดลงสู่ภาวะปรกติ อย่างไรก็ตามตั้งแต่มีการอนุญาตให้เปิดสถานบริการยังไม่พบการติดเชื้อโควิดในสถานบริการแต่อย่าง โดยในที่ประชุมได้เห็นชอบและมีมติให้ดำเนินตามที่เสนอ

พื้นที่โฆษณา

สำหรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ “โอมิครอน” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 12 มิถุนายน  พ.ศ. 2565 โดยพบว่ามีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนรายใหม่  PCR+ 33 ราย และยังมีผลตรวจ ATK+ 546 ราย รวม 579 ราย เป็นการติดเชื้อในจังหวัดทั้งหมด  โดยมีผู้ป่วยอาการสีเขียว  574 ราย ผู้ป่วยอาการสีเหลือง  5 ราย จากสถานการณ์นี้ทำให้ จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม  186,214 ราย รักษาอยู่ 9,444 ราย รักษาหายสะสม 176,476 ราย เสียชีวิตสะสม 294 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิต  2 ราย เป็นรายที่ 293 ของ จ.นครราชสีมา เพศชาย อายุ 56  ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  มีประวัติไม่เคยฉีดวัคซีน  ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อ 23 พฤษภาคม 65 มีอาการชักเกร็ง  อาการกระตุก ซึมลง ญาติจึงเรียกรถฉุกเฉินนำส่ง รพ.มหาราช ฯ  มีอาการเหนื่อยหอบ ใส่เครื่องช่วยหายใจ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2565  อาการไม่ดีขึ้นและถึงแก่กรรม  ผู้เสียชีวิตรายที่ 294 เป็น เพศชาย อายุ 81 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.หัวทะเล  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัวคือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  มีประวัติไม่เคยฉีดวัคซีน   ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อ 30 พฤษภาคม  65 มีอาการไอ หอบเหนื่อยหนัก ญาติจึงเรียกรถฉุกเฉินนำส่ง รพ.มหาราชฯ  ใส่เครื่องช่วยหายใจ และถึงแก่กรรมในวันที่ 11มิถุนายน 2565

รายงานได้แบ่งผู้ติดเชื้อตามรายอำเภอจากผลผลตรวจ PCR และ ATK พบว่า อ.เมือง มีผู้ป่วยติดเชื้อสูงสุด จำนวน 104 ราย รองลงมาเป็น อ.โนนสูง 68 ราย ถัดไปเป็น  อ.ห้วยแถลง 48 ราย, อ.คง 42 ราย, อ.ปักธงชัย 41 ราย, อ.แก้งสนามนาง 40 ราย, อ.ด่านขุนทด 23 ราย, อ.ปากช่อง 20 ราย, อ.สีคิ้ว 20 ราย, อ.โนนแดง 17 ราย, อ.ครบุรี 16 ราย, อ.จักราช 16 ราย,  อ.ลำทะเมนชัย 16 ราย, อ.เมืองยาง 16 ราย, อ.สีดา 16 ราย, อ.บัวใหญ่ 13 ราย, อ.สูงเนิน 13 ราย, อ.ขามทะเลสอ 11 ราย, อ.ชุมพวง 7 ราย, อ.บ้านเหลื่อม 7 ราย, อ.เฉลิมพระเกียรติ 7 ราย, อ.ขามสะแกแสง 5 ราย, อ.วังน้ำเขียว 5 ราย, อ.บัวลาย 4 ราย, อ.โชคชัย 3 ราย และสุดท้าย อ.พระทองคำ 1 ราย

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา