พื้นที่โฆษณา

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 18 พ.ค. 65 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา  ได้มีพิธีเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  และกิจกรรมอบรมทักษะการประกอบอาชีพช่างเชื่อมเหล็กแกผู้ถูกคุมประพฤติ  โดยมี นาย  ณรงค์  บัวละคร ปลัดอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  เป็นประธานฯ   มี นาย ประภาส รอดประพัฒน์ ประธานศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ฯ ท่ามกลาง คณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ   บุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา  อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเฉลิมพระเกียรติ   หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  และ ผู้นำชุมชน  อสม.ในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจคัดกรองตามมาตรการที่จังหวัดกำหนด  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19  ให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีฯอย่างเคร่งครัด  

พื้นที่โฆษณา

นาย ประภาส รอดประพัฒน์ ประธานศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ   กล่าวว่า กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานที่มีภาระกิจหลัก ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด โดยการนำภาคประชาชนในระดับพื้นที่ และอาสาสมัครคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูติดตามดูแล ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน และได้มีการแก้ไขปัญหา ผู้กระทำผิดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณาการ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด  เพื่อความปลอดภัยของชุมชน 

พื้นที่โฆษณา

โดยการตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ช่วยเหลือผู้กระทำความผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม  ลดการกระทำผิดซ้ำ  2 เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการช่วยเหลือผู้กระทำผิด และ 3 เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติงานในภารกิจคุมประพฤติ   ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา  และคณะกรรมการศูนย์ฯ ได้ตระหนักถึงการป้องกัน และปราบปรามปัญหาอาชญากรรมในชุมชน  เพื่อให้การดำเนินการป้องกันปัญหา อาชญากรรมในชุมชนเป็นรูปธรรม  และมีศูนย์ประสานงาน การบูรณาการ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด  ที่มีภูมิลำเนาในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จึงได้ประสานความร่วมมือจาก ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ แห่งนี้ขึ้น

พื้นที่โฆษณา

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา