เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 65 เวลา 10.00 น. ณ อาคารรัฐสภา ตัวแทนเครือข่ายองค์กรครูโรงเรียนพระปริยัตธรรม แผนกสามัญศึกษา 14 เขต ทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วยพระสงฆ์และฆราวาส ประมาณ 300 คน ได้เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา

พื้นที่โฆษณา

นายชวน หลีกภัย ได้กล่าวต้อนรับว่าโดยปกตินั้น พระจะเป็นผู้ให้กำลังใจฆราวาส แต่ในฐานะที่ฆราวาสอายุมากกว่าและเคยเป็นเด็กวัดมาก่อนจึงขอถือโอกาสในช่วงที่มีข่าวที่เป็นภาพลบต่อพระสงฆ์ จึงขออนุญาตถวายกำลังใจต่อพระสงฆ์และคณะพระสงฆ์ เพราะข่าวคราวเกี่ยวกับวงการพระสงฆ์ในช่วงที่ผ่านมา ที่กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของประชาชนคนทั่วไป ถึงขนาดมีพระบางรูปกล่าวว่า ญาติโยมอาจจะละศรัทธาต่อพระสงฆ์ได้แต่อย่าละศรัทธาต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า” นายชวน กล่าวต่อว่า ในความเป็นจริงในหมู่คนไม่ว่าวงการใดล้วนมีทั้งคนดีและคนไม่ดีอยู่ด้วยกันโดยไม่มีข้อยกเว้น ไม่ควรไปพิจารณาโดยเหมาไปหมด เพราะจะทำให้ในวงการนั้นที่เป็นคนดีเสียหายหรือสูญเสียกำลังใจ

นายชวน กล่าวอีกว่า พุทธศาสนาของไทยมีศีลให้ปฏิบัติที่เข้มงวด เคร่งครัด การบวชเป็นภิกษุที่ต้องถือศีล 227 ข้อ จึงไม่ใช่เรื่องที่คนทั่วไปจะทำได้ ในประเทศไทยจึงผู้ที่บวชเป็นพระสงฆ์ในขณะนี้ลดลงเหลือเพียง 2 แสนกว่ารูปเท่านั้น  ถือว่าท่านเป็นผู้เสียสละชีวิตส่วนตัว ที่ฆราวาสควรช่วยอุปถัมภ์และให้ความเคารพ นอกจากนี้ นายชวน ยังฝากถึงพระสังฆาธิการ พระผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่ปกครองสงฆ์ ให้ช่วยดูแลพระและวัดอย่างใกล้ชิดมากขึ้น  จะได้คอยแนะนำ ตักเตือนก่อนที่จะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเกิดขึ้น ตลอดจนการสร้างความผูกพัน พึ่งพาอาศัยกับหมู่พุทธศาสนิกชน   นายชวนฯ ยังแนะนำให้วัดใกล้ชิดกับคนที่ทั้งใกล้วัดและไกลวัดมากขึ้น

อนึ่ง นายชวน ได้เล่าว่า วัดและพระสงฆ์ที่ศรีลังกาก็มีปัญหาแค่ต่างจากของเรา โดยศรีลังกามีปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่กระทบถึงวัดและพระสงฆ์ เพราะศรีลังกามีวัดและพระสงฆ์มากแม้ประชากรจะน้อยกว่าประเทศไทย ดังนั้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา นายชวน หลีกภัย และคณะได้รวบรวมเงินจำนวน 7 แสนบาท เพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์และประชาชนชาวศรีลังกาซึ่งกำลังประสบปัญหาผ่านทางเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย และสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และพระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหารมาร่วมในพิธีมอบเงินช่วยเหลือด้วย

ทั้งนี้ ไทยและศรีลังกามีความสัมพันธ์ทางด้านพระพุทธศาสนามาแต่สมัยโบราณ กล่าวคือ สยามได้รับการเผยแพร่ศาสนาพุทธลังกาวงศ์จากศรีลังกา และศรีลังกาก็รับสยามวงศ์จากสยาม

พื้นที่โฆษณา

ที่มา:ประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากรัฐสภาฯ