พื้นที่โฆษณา

อำเภอเมืองยาง โคราช ทำพิธีอัญเชิญพระแม่โพสพ เทวีแห่งขวัญข้าว อันเป็นที่เคารพสักการะ ของเกษตรกรชาวนาขึ้นแท่นประดิษฐาน พร้อมจัดพิธีบวงสรวงอันศักดิ์สิทธิ์ครบครัน  เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจเกษตรกรก่อนเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ บนพื้นที่ทางการเกษตร จำนวน 118,133 ไร่ ใน 4 ตำบล 46 หมู่บ้าน

พื้นที่โฆษณา

พิธีได้เริ่มขึ้นที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา นายไพรัตน์ อินทร์ปัญญา นายอำเภอเมืองยาง เป็นประธานในพิธี อัญเชิญพระแม่โพสพขึ้นประทับบนแท่นประดิษฐาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาจังหวัด (สจ.) ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) พี่น้องประชาชน และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ฯลฯ  เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นายไพรัตน์ อินทร์ปัญญา นายอำเภอเมืองยาง   เปิดเผยว่า  พิธีดังกล่าวในวันนี้ เกิดจากความศรัทธาของชาวเมืองยาง ที่มีต่อพระแม่โพสพ โดยเฉพาะเกษตรกรมากกว่าร้อยละ 90 ทำนาเป็นอาชีพหลัก ดังนั้น การประดิษฐานพระแม่โพสพไว้จะส่งผลทางด้านจิตใจ ความรู้สึกสบายใจ มีความมั่นใจ มีกำลังใจที่ได้กระทำในสิ่งที่ตนเชื่อถือ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง โดยเฉพาะ “แม่โพสพ” ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นวิญญาณแห่งข้าว คอยคุ้มครองดูแลอำนวยความสมบูรณ์ให้ข้าวไว้เป็นอาหารเลี้ยงผู้คน ทั้งนี้ ในปีต่อไปจะจัดให้ประกอบพิธีเซ่นสรวงทำขวัญแม่โพสพเพื่อให้แม่โพสพพึงพอใจและบันดาลให้ข้าวงอกงามอุดมสมบูรณ์ ออกรวงดี ไม่มีโรคแมลง  นายไพรัตน์ กล่าว

สำหรับข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรอำเภอเมืองยาง มีจำนวน 4 ตำบล 46 หมู่บ้าน เกษตรกร 6,941 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตร 118,133 ไร่ มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ประกอบด้วย ข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย โดยมีเกษตรกรปลูกข้าว จำนวน 6,941 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตร 117,822 ไร่ เกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 28 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตร 219.75 ไร่เกษตรกรปลูกอ้อย 7 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตร 92 ไร่ และเกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 97 ราย พื้นที่ 352 ไร่

Cr:ปชส.นม.ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา