พื้นที่โฆษณา

นายไพรัตน์  อินทร์ปัญญา นายอำเภอเมืองยาง พร้อมด้วยนางพิสมัย ปฏิโยเก พัฒนาการอำเภอเมืองยาง นายจารพัฒน์ ไตรพัฒนจันทร์ รักษาการเกษตรอำเภอเมืองยางผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน  และสำนักงานพัฒนาชุมชนพัฒนากรร่วมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ ตำบลโนนอุดม  ตำบลละหานปลาค้าว  ตำบลกระเบื้องนอก  คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเมืองยาง พร้อมเจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองยาง  ได้รับมอบหมายจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.โคราช ไปเยี่ยมให้กำลังใจช่วยเหลือครัวเรือนยากจนแบบพุ่งเป้าตามโครงการ “โคราชไม่จน ผู้ว่าวิเชียรฯ ช่วยได้ 1300”

พื้นที่โฆษณา

 ๑. นายพูน บุญตา อายุ 72 ปี เลขที่ 80 หมู่ 4 บ.โนนขาม ต.โนนอุดม     ๒. นางหม๊อก หมื่นไธสง อายุ 65 ปี เลขที่ 149 หมู่ 4 บ.โนนขาม ต.โนนอุดม ๓. นายประจวบ พระเขียว อายุ 65 ปี เลขที่ 95 หมู่ 4 บ.โนนขาม ต.โนนอุดม  ๔. นางหวาน นวลผ่อง อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 106 หมู่ 8 บ.สระบัว  ต.ละหานปลาค้าว  ๕. นางบุ้ม ชูชีพ อายุ 69 ปี เลขที่ 44 หมู่ 8 บ.สระบัว  ต.ละหานปลาค้าว   ๖. นางเทา ช่างสีดา อายุ 80 ปี เลขที่ 17 หมู่ 4 บ.โนนสูง ต.ละหานปลาค้าว  ๗. นายหนา เผ่าเงินงาม อายุ 80 ปี เลขที่ 2/1 หมู่ 2 บ.ดอนใหญ่ ต.กระเบื้องนอก  ๘. นายเฉลิมพงษ์  เบอร์ไธสง  อายุ 39 ปี เลขที่ 116 หมู่ 2 บ.ดอนใหญ่ ต.กระเบื้องนอก    ทั้งนี้ทุนชุมชนจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเมืองยางร่วมบริจาคสิ่งของ เป็นเงิน 5,000 บาท ในการจัดทำถุงยังชีพในการติดตามเยี่ยมให้กำลังใจกับครัวเรือนในครั้งนี้

พื้นที่โฆษณา

คณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองยาง (ศจพ.อ.) คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเมืองยาง พร้อมเจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองยาง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ  มีส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

Cr: ปชส.นม ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา