พื้นที่โฆษณา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่บ้านสวนป่าไผ่เทพารักษ์โคราช แหล่งเรียนรู้เรื่องไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา นายคณกร ทองสุขนอก เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวภาพ (Biochar) เพื่อการนำไปใช้ด้านการเกษตร โครงการศึกษาการจัดการดิน ปุ๋ย และน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวรกร เปรื่องค้า หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองแวง ร่วมในพิธี

พื้นที่โฆษณา

นายคณกร ทองสุขนอก เกษตรจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวภาพ เพื่อการนำไปใช้ด้านการเกษตรในครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องจากปัญหาภัยแล้งมีผลกระทบโดยตรงกับการเกษตรและแหล่งน้ำ สร้างความเสียหายต่อกิจกรรมทางการเกษตร ส่งผลให้ผลผลิตลดลง  คุณภาพตกต่ำ จึงจำเป็นต้องจัดการปัจจัยพื้นฐานในการผลิตคือ ดิน  ซึ่งการทำให้ดินเป็นดินที่ดี  มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ลดต้นทุนการผลิต และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

พื้นที่โฆษณา

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ได้รับอนุมัติและจัดสรรงบประมาณโครงการศึกษาการจัดการดิน ปุ๋ย และน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2564 จากกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยจัดทำแปลงศึกษาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร่วมกับการใช้ถ่านชีวภาพ (Biochar) ในพื้นที่อำเภอเทพารักษ์ จำนวน 3 แปลง เพื่อเป็นแปลงต้นแบบการจัดการดินให้มีสมบัติที่เหมาะสม มีโครงสร้างที่ดี มีความร่วนซุย ไม่แข็งแน่นทึบ มีช่องว่าง มีความพรุน อันจะส่งผลให้การผลิตพืช มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เมื่อต้นพืชมีความแข็งแรงเจริญเติบโตดีแล้ว การใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีจะลดลงตาม และสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

พื้นที่โฆษณา

สำหรับการให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 80 คน ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ถึงการผลิตถ่านชีวภาพและน้ำส้มควันไม้ การเพิ่มมูลค่าสินค้าจากไผ่ การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การเพาะเห็ดฟาง เห็ดตะกร้า และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งความรู้ที่ได้เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของจนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พื้นที่โฆษณา

ข้อมูล:ปชส.นม. ทีมข่าว MC.news.com รายงาน