ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่  19 พ.ย.64  ที่ทุ่งนาบุญ สถาบันพัฒนาชาวพุทธ บ้านสระตาราช ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา พระสีหราชสมาจารมุนี  รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  นาย  วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน   ผู้นำชุมชน  รวมทั้งชาวบ้าน  ได้ร่วมพิธีสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ( นาวาน )  เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องชาวบ้าน    ในการร่วมใจกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวที่มีมาแต่โบราณ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี  ระหว่างพระ ส่วนราชการ เอกชน ผู้นำชุมชน  และพี่น้องเกษตรกร  รวมถึงประชาชนทั่วไป  ให้ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยลดต้นทุนในการเก็บเกี่ยวข้าวของเกษตรกร  ที่ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว บนเนื้อที่ 7 ไร่ ในครั้งนี้

นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นประเพณีไทยที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจ ที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสังคมในอดีต สำหรับคนอีสาน การลงแขกเกี่ยวข้าวหมายถึงน้ำใจที่ผู้คนในชุมชนมอบให้กัน เพื่อช่วยเหลือกันด้านแรงงาน ไม่มีค่าจ้าง ตอบแทนมีเพียงน้ำใจเลี้ยงข้าวปลาอาหารที่หาได้ในชุมชน หมุนเวียนกันนำไปจากครอบครัวหนึ่งสู่อีกครอบครัวหนึ่ง ปัจจุบันประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวนับวันจะสูญหายไป เนื่องจากเกษตรกรสมัยใหม่นิยมใช้เครื่องทุ่นแรง ใช้เทคโนโลยีในการทำการเกษตรแทนการใช้แรงงานคน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอย่างการลงแขกเกี่ยวข้าวหรือการไหว้วานกันในชุมชนกำลังจะหายไปจากสังคมชาวนา อีกทั้งการลงแขกเกี่ยวข้าวยังช่วยลดต้นทุนการทำนาให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

ด้าน พระสีหราชสมาจารมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ผู้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาชาวพุทธกล่าวเสริมว่า สำหรับข้าวในพื้นที่ 7 ไร่ ของสถาบันพัฒนาชาวพุทธ คาดว่าจะได้ข้าวประมาณ 3 ตัน สถาบันฯและประชาชนได้มีความเห็นว่าจะเก็บไว้สำหรับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ยากไร้ ทุกข์ยาก ผู้ป่วย และผู้ที่ประสบภัยต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน   คำว่า นาวาน เป็นกิจกรรมของชาวนาในอดีตที่มาร่วมกันลงแขกทำนาและแบ่งปันกัน เป็นสังคมเอื้ออาทร ไหว้วานกันเกี่ยวข้าว

ข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา