วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 14.00น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภาฯ นายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ รองประธานสภาฯทำหน้าที่เป็นประธานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 โดยมี ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.และนายวิสูตร เจริญสันธ์ รองนายก อบจ.ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหาร นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุม โดยมีสมาชิกสภาองค์บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 25 คน จาก 33 คน เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม

สำหรับวาระการประชุมในวันนี้ประกอบไปด้วย ระเบียบวาระที่ 1 มีเรื่องแจ้งให้สมาชิกได้ทราบทั้งหมด 5 เรื่องประกอบไปด้วยการรับมอบอาคารพยาบาล โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา และ อบจ.ได้ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 แก้ไขครั้งที่ 5 และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 และ อบจ.ได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 1  และประธานได้เชิญชวนให้สมาชิกได้ร่วมทำบุญสร้างกุศล ด้วยการจองหนังสออนุสรณ์พระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทโธ) เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก เพราะในอนาคตจะหาไม่ได้อีกแล้ว

ต่อมาร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.โคราชได้มอบหมายให้นายวิสูตร เจริญสันธ์ ได้นำเสนอญัติการขออนุมิต่อสภาเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กันเงินมิให้ก่อหนี้ผูกพัน) โดยมติที่ประได้เห็นความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ และต่อมาได้มีการเสนอญัติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 และญัติเรื่องขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีสมาชิกสภาฯได้อภิปราย และแสดงความคิดเห็นตามสมควร และได้มีมติเห็นชอบกับฝ่ายบริหารโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ เป็นที่น่าสังเกตว่าการประชุมในวันนี้ยังไม่มีการนำงบประมาณประจำปี 2563 เข้าพิจารณาในสภาฯ เนื่องจากฝ่ายบริหารได้ขอขยายเวลาออกไปอีก 45 วัน ซึ่งถึงวันนี้ผ่านพ้นไปแล้ว 30 วัน

ทีมข่าวการเมือง MC.news รายงาน