พื้นที่โฆษณา

นายกิตติพัทธ์  แหวนโคกสูง นายกเทศมนตรีตำบลหนองไข่น้ำ ได้จัดแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลฯ ก่อนปฏิบัติหน้าที่บริหารเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นของเรา โดยมีเป้าหมายให้เจริญก้าวหน้า และประโยชน์สุขต่อประชาชนทุกคนภายใต้กรอบของกฎหมายและ ระเบียบต่างๆอย่างเคร่งครัด โดยมีนโยบายประกอบไปด้วย ๑. นโยบายด้านการบริการประชาชน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรมและประชาชนมีความพึงพอใจ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาอันเป็นที่พึ่ง ของประชาชน พัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริการด้านการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ในทุกระบบ

พื้นที่โฆษณา

๒. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ ทำถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร รวมทั้งพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้มีสภาพมีมาตรฐาน สัญจรไปมาสะดวก พร้อมจัดขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงและได้มาตรฐานด้านไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสาธารณะภายในเขตเทศบาล จัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร สร้างฝ่ายชะลอน้ำ ขุดลอกคู คลอง และหาพื้นที่ไว้สำหรับทำแก้มลิง ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตชุมชนสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลให้สวยงาม

พื้นที่โฆษณา

๓. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ปรับปรุงต่อเติมตลาดสดให้ได้มาตรฐาน ให้ประชาชนได้รับควจมสะดวกสบายในการใช้บริการ เพื่อเป็นศูนย์กลางเศรษกิจของตำบล เสริมสร้างอาชีพให้ประชาชน์ในท้องถิ่น ด้านการเกษตร ด้าน อุตสาหกรรมในครัวเรือน ด้านหัตถกรรมสิ่งทอ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น สนับสนุนอุตสาหกรรมย่อย (sme) ให้มีการค้าขายทางออนไลน์ เพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการจัดทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

พื้นที่โฆษณา

๔. นโยบายด้านศาสนา การส่งสริมวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้เยาวชนและประชากรในท้องถิ่น ได้รู้จักและตระหนักถึงวันสำคัญต่างๆ ทั้งของไทย และสากล รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประเพณี บำรุงและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชุมชน ภูมิปัญญา ชาวบ้านอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็ก เยาวชน ชุมชนในเขตเทศบาล

๕. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา เริ่มจากการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพเสริมศักยภาพสูงสุดตามวัย พร้อมดึงสถาบันครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบัน ศาสนา และองค์กรทางสังคมอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาการศึกษา จัดให้มีห้องสมุดประจำตำบล หรือห้องสมุดประชาชน หรือที่อ่านหนังสือ และจัดให้มีคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต(อินเตอร์เน็ตคาเฟ่) และกำหนดจุดติดตั้งระบบสัญญาณ wii ส่งเสริมการเล่นกีฬาของประชาชน เยาวชน สร้างสุขภาพเสริมสร้างความสามัคคี ด้วยการจัดสร้าง ลานกีฬา สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและจัดการแข่งชันกีฬา การฝึกอบรมการเล่นกีฬาทุกชนิด

๖. นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน ด้วยการเพิ่มมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ตามหลัก ๓ อยู่ คือ อยู่ดีกินดี อยู่ดีมีสุข และอยู่รอดปลอดภัยผู้สูงอายุ คนพิการ ได้รับเบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์และ นโยบายของรัฐบาลทุกคน สนับ สนุนบทบาทสตรีแม่บ้าน อสม. จัดกิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยจัดการฝึกทบทวนการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความพร้อม ความชำนาญและ มีมาตรฐานสูง ป้องกันและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ รวมทั้งการฟื้นฟูเยียวยา สร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๗. นโยบายการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีรถพยาบาล AMBULANCE รับส่งผู้ป่วยตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมพัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)ให้ได้มาตรฐาน จัดชุด ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตัน (FR) ไว้บริการช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตหากมีอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทุกโรค เน้นให้มีกิจกรรมในการป้องกันโรค และควบคุมโรคคัดดรองตามระบบ รณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้รู้คุณค่าของพลังงาน และใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างถูกวิธี ลดปัญหาสภาวะโลกร้อน

๘. นโยบายพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร ประสานผู้นำท้องถิ่น กลุ่มและองค์กรต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย โครงการ กิจกรรม และตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาล ให้ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างประชาธิปไตยในการบริหารและการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาหรือ พัฒนาท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี การจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ อย่างโปร่งใส  พัฒนาปรับปรุงระบบหรือการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้มี ประสิทธิภาพมีข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยมีแผนที่ภาษีเข้ามาช่วยในการดำเนินการ

สำหรับนายกิติพัทธ์ แหวนโคกสูง เป็นคนในพื้นที่เกิดที่ บ้านโกรก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จบประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ จบมัธยมศึกษาที่โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ วิชาก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครราสีมา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ซึ่งนับเป็นความหวังของชาวบ้านในการที่จะพัฒนาตำบลหนองไข่น้ำให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา