พื้นที่โฆษณา

นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้แถลงนโยบายต่อสภาฯก่อนปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย โดยได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลหนองไผ่ล้อมให้สอดคล้องเป็นทิศทางเดียวกันกับอำเภอและจังหวัดโดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้ 1.นโยบายเร่งด่วน  เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การป้องกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย โรคระบาดฉุกเฉิน อาทิเช่น  โควิด – 19 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามขนาด    ของประชากร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

พื้นที่โฆษณา

2. นโยบายด้านการศึกษา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยการพัฒนาการเรียนการสอนภายในโรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ให้เป็นแหล่งการศึกษาชั้นดีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเหมาะสมตามวัย  จะขยายพื้นที่ห้องเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เพียงพอ พร้อมจัดสรรงบก่อสร้าง และ ปรับปรุงอาคารเรียน ให้ครบทุกวิชา มีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  (E-LIBRARY)  ส่งเสริมการเรียนภาษาต่างประเทศ  ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาเกาหลี   มีระบบอิเล็กทรอนิคส์ WIFI ในทุกพื้นที่  จัดให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม รวมทั้งงานเฉลิมฉลอง ในโอกาสสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประชาชน

พื้นที่โฆษณา

3.นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัดจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ และหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 4.นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาชนต้องได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่ดี  ส่งเสริม อสม.ให้มีความเข้มแข็ง สนับสนุนงบประมาณ สปสช.ดำเนินการ ด้านการป้องกัน การตรวจคัดกรองโรค เพื่อต่อสู้กับโรคระบาด ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  โรคไข้เลือดออก และ  การเฝ้าระวัง ดูแลการระบาดของโรคติดต่อ ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย โดยจัดให้มี  ศูนย์กีฬา และ นันทนาการชุมชน แข่งขันกีฬาทุกประเภท สนับสนุนงบประมาณจัดหา  อุปกรณ์กีฬา สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน ประชาชน ภายในตำบลได้มีส่วนร่วมในการหาตัวแทน  เพื่อไปแข่งขันในระดับ  สโมสร และ ทีมชาติ 

พื้นที่โฆษณา

นอกจากนี้ยังได้ทำแผนงานการพัฒนาสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ (บุ่งล่าง) ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  และประกอบกิจกรรมส่วนรวม  พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล ให้เป็นชุมชน ที่น่าอยู่ โดยการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้  ไม้ดอกไม้ประดับ การรักษาความสะอาด  พัฒนาระบบกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ และ การจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี  5. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีแผนงานการพัฒนาปรับปรุงคมนาคมในพื้นที่   ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมระหว่างเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมกับท้องถิ่นใกล้เคียง  ปรับปรุงระบบระบายน้ำในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด ท่อระบายน้ำ  อยู่เป็นประจำ ปรับปรุงและซ่อมแซมสะพาน ทางเดินเท้าในชุมชนให้ใช้การได้ดี ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณทางแยกและจุดเสี่ยงต่าง ๆ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ได้มาตรฐาน

6.  นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ ประชาชนทุกหลังคาเรือน ยึดหลักการดำเนินชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความอยู่ดีกินดี สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง สนับสนุนด้านการตลาดผลงานกลุ่มอาชีพ OTOP ของแม่บ้าน สตรี ส่งเสริมการนำนวัตกรรมใหม่ๆ  มาจัดอบรมให้ความรู้ต่อยอดในการ สร้างรายได้เสริม ให้แก่ประชาชน  7. นโยบายการเมืองการบริหารที่ดี ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง จัดซื้อเครื่องไม้เครื่องมือในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน  อย่างทั่วถึง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผน ชุมชนแต่ละหมู่บ้านเพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลต่อไป การบริหารบ้านเมืองด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมและสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในเขตเทศบาล จัดการบริการประชาชนในทุก ๆ ด้านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และทั่วถึง จัดการบริหารบ้านเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จังหวัด และอำเภอ

นางศุภาณัน กล่าวยืนยันกับ สภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมว่า การกำหนดนโยบายดังกล่าว วางอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล  และการปฏิบัติได้จริง โดยการจัดทำวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งการจัดสรรเงินงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อความสำเร็จในการพัฒนาหนองไผ่ล้อมก้าวหน้า ก้าวไกล ยั่งยืน ตามภารกิจของเทศบาล และจะรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย   ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมทราบทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริงต่อประชาชนสืบไป

ทีมข่าวMC.news.com รายงานจากจังหวดนครราชสีมา