พื้นที่โฆษณา

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00น. ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ร้อยตำรวจโทวิโรจน์ มณเฑียรทอง ประธานสภาเทศบาลหัวทะเล จัดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ 2564 ซึ่งมีวาระสำคัญที่นายเอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาจะต้อง แถลงนโยบายก่อนทำหน้าที่บริหารงาน ก่อนเปิดการประชุมมีนายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส เขต 2 นครราชสีมา เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา พี่ชายนายเอกภพ และ นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน มาร่วมแสดงความยินดีกับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งของนายเอกภพ

พื้นที่โฆษณา

นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเลกล่าวว่าการจัดทำนโยบายที่นำมาแถลงในวันนี้ ตนรวบรวมจากการเสนอแนะของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อันเป็นความต้องการชาวตำบลหัวทะเล ที่ร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาให้ตำบลหัวทะเลเป็นเมืองน่าอยู่ เป็นเมทองคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล สร้างสำนึกและความรับผิดชอบในหน้าที่ สำนึกดีต่อการรับใช้ประชาชน และเพื่อให่เป็นไแตามกฏหมายที่กำหนดไว้ จึงได้นำนโยบายมาแถลงต่อสภาฯที่เป็นตัวแทนของประชาชน เพื่อรับทราบถึงแนวทางการพัฒนานำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู้ตำบลหัวทะเลอย่างยั่งยืน โดยสรุปนโยบายในการพัฒนาไว้รวม 7ด้านประไปด้วย

พื้นที่โฆษณา

นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่วางหลักการการพัฒนาไว้ถึง 20ประเด็น ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษารวมทั้งการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมต่างๆให้คงอยู่, นโยบายในด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ที่ต้องสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน รวมทั้งสวัสดิการ ด้านสาธารสุข ด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง,นโยบายด้านเศรษฐกิจ การดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ,นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ต้องปรับปรุงซ่อมสร้างถนนสายต่างๆรวมทั้งวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม,
นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ,นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน และสุดท้ายก็เป็นนโยบายด้านการเมืองแลัการบริหาร ที่ต้องยึดหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งเอาการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นศูนย์กลาง และยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องแผนพัฒนาของอำเถอและจังหวัดอีกด้วย

พื้นที่โฆษณา

ทีมข่าว MC.news.com รายงงานจากจังหวัดนครราชสีมา