วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงาน อบจ.นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา  ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา  ได้มอบหมายให้ นาย อนุวัฒน์ คณาจันทร์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา  เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหารือกำหนดมาตรการและข้อปฏิบัติ ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 )  โดยมีหัวหน้าส่วนงานต่างๆเข้าร่วมประชุมครบครัน

สืบเนื่องจาก อบจ.นครราชสีมา ได้เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัย และสุขภาพของบุคคลากรในหน่วยงาน ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์  รวมทั้งนักเรียนในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ฯ ทุกคน จะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อส่วนรวม ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 ) ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2563  

ดังนั้น เพื่อรักษาความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์  และนักเรียนในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ฯ จึงออกประกาศไว้ดังนี้ ข้อ 1. ไม่อนุญาตให้บุคลากรในสังกัด ลาเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ    2. ไม่อนุญาตให้จัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ทัศนศึกษา ดูงาน ต่างจังหวัด   3. ให้ความร่วมมือในการคัดกรองสุขภาพ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารสำนักงาน สถานสงเคราะห์บ้านธรรมปกรณ์ สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง   

4. การจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา หรือรวมกลุ่มจัดกิจกรรมอื่นใดมากกว่า 10 คน ให้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโดยการตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ   5. บุคลากรที่มีอาการไข้ หรือสงสัยว่าสัมผัสเชื้อให้รีบไปพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน  พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบในทันที    6. ปฏิบัติตาม “ชุดมาตรการที่สำคัญ”ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   7. ให้ทุกคนถือปฏิบัติตามมาตรการและข้อปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   โดยเคร่งครัด

นาย อนุวัฒน์ คณาจันทร์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา  กล่าวว่า  การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 ) นั้นมีแนวโน้มที่น่าเป็นห่วง ซึ่งร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา  ได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและสุขภาพของบุคคลากรในหน่วยงาน มีข้าราชการในสังกัดกว่า 3,000 คน   ซึ่งตั้งกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ  ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้ตนเองมากำหนดมาตรการ  ตั้งจุดคัดกรองของบุคลากรที่จะมาปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งบุคคลที่จะมาติดต่อราชการ  กับหน่วยงานของ อบจ.นครราชสีมา ทุกพื้นที่  โดยจะมีมาตรการในการคัดกรองที่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยขอความร่วมมือทุกคนได้ช่วยกัน  และในส่วนของทางเข้าออกก็มีการกำหนดไว้ที่จุดเดียว 

นอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์  ซึ่งมีอยู่ประมาณ 200 คน  ที่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากตามสถิตินั้น คนสูงวัยมีโอกาสมากที่จะเสียชีวิตจากการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 ) หากได้รับเชื้อ   ดังนั้นทาง อบจ.นครราชสีมา จึงให้ความสำคัญตรงจุดนี้มากและพบว่ามีการเสียชีวิตของผู้สูงวัย จะดำเนินการเร่งตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตทันที  พร้อมทั้งออกประกาศเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง  ก่อนที่จะมีการเข้าใจผิดเนื่องจากติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 )  เนื่องจากไม่ต้องการให้มีการแตกตื่น เพราะปัจจุบันมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารกันเร็วมากโดยเฉพาะในโลกโซเชี่ยล  และหลายข่าวเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ใช้ข้อเท็จจริงแต่อย่างใด     

มาตรการนี้ ทางบุคลากรทุกคนต่างมีความพึงพอใจมากกับการดำเนินการ โดยทุกสัปดาห์จะมีการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 ) ในทุกเย็นของวันศุกร์  ทุกสำนักงานที่มีการปฏิบัติงาน   ซึ่งขณะนี้ทาง ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา ก็ได้มีดำริหลังจากที่มีการจัดอบรมในการทำหน้ากากอนามัยแล้ว   จะให้ทางผู้ที่เข้ารับการอบรมทำหน้ากากไปรวมกลุ่มกัน  แล้วเข้ามารับงานจ้างในการทำหน้ากากอนามัยให้กับ อบจ.นครราชสีมา จำนวน 100,000  ชิ้น  เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับข้าราชการบุคลากร  รวมทั้งนักเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา  ซึ่งมีอยู่ประมาณ 30,000 คน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นมาตรการที่ทาง อบจ.นครราชสีมา  ได้มีการกำหนดขึ้นเพื่อเป็นการตั้งรับการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 )

อย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าดูสถานการณ์ต่อไปว่า  การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 ) เมื่อเข้ามาเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนในเดือนเมษายน นี้จะมีสถานการณ์เป็นเช่นไร  ซึ่งตรงนี้ก็ต้องแก้ไขสถานการณ์กันเป็นช่วง ๆไป  ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้น  แต่ ณ วันนี้ตนเองขอยืนยันว่าจะดูแลบุคลากรทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.นครราชสีมา เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 )

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน