ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ปล่อยแถวจิตอาสา  ออกแจกจ่ายน้ำ 120,000 ลิตร ช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบสถานการณ์ภัยแล้ง  กิจกรรม “รวมพลจิตอาสาแก้ปัญหาภัยแล้ง” ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หลังประกาศเป็นเขตภัยพิบัติจากภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นจำนวน 7 อำเภอ 52ตำบล 512หมู่บ้าน 1เทศบาล 13 ชุมชน

 นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ปล่อยแถวขบวนจิตอาสา  พระราชทาน  “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  ภายใต้กิจกรรม “รวมพลจิตอาสาแก้ปัญหาภัยแล้ง” ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  โดยได้นำน้ำสะอาดกว่า 120,000 ลิตร จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยเขต 5 (ปภ.5)นครราชสีมา-มณฑลทหารบกที่ 21 -กองบิน 1 -เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รถบรรทุกน้ำจำนวน 25 คัน ออกแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน และเติมลงถังน้ำดิบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน และแจกจ่ายตามบ้านให้ประชาชนที่บ้านโกรกตะคร้อ หมู่ 1 ตำบลไชยมงคล และ ตำบลสุรนารี   อำเภอเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาได้แห้งขอดลงไม่สามารถมีน้ำดิบผลิตประปาหมู่บ้านได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้น 

จังหวัดนครราชสีมา  ได้ประกาศเขตพื้นที่ ประสบสาธารณภัย (ภัยแล้ง)  รวม 7 อำเภอ 52 ตำบล 512 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 13 ชุมชน ได้แก่ อำเภอแก้งสนามนาง- เทพารักษ์ -จักราช (อ่านว่า จักกะหราด)-โชคชัย  -ปักธงชัย -โนนสูง  และอำเภอโนนไทย

ทีมข่าว MC.news.com.net รายงาน