วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยางนาประชาร่วมใจ โรงเรียนเมืองยางศึกษา ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามอบหมายให้นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรการนวดตอกเส้น รุ่นที่ 4 ณ อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีนางประสงค์ พรมขุนทด หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองยางได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนวดตอกเส้นและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่น เพื่อสามารถสร้างงานสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองได้

พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายจิติวัฒนา ศรีคราม ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเมืองยางศึกษา , นายเด่น ตรีโส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองยาง , นายปรีชา สายแวว   หัวหน้าศูนย์ประสานงานอบจ.ประจำอำเภอเมืองยางร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม เป็นประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองยาง จำนวน 40 คน สำหรับวิทยากรที่จะมอบความรู้การตอกเส้นในครั้งนี้ คือ นางทรัพย์ลดา วงษายะและนางสาวสุมาลี เรือนแก้ว โดยจะให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดการฝึกอบรม 8 วัน จนจบหลักสูตรสามารถไปทำเป็นอาชีพเสริมได้ตลอดไป

Cr:ปชส.อบจ.นม.