วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา  นาง นรินทร์ทิพย์  กาญจนศิริ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 – 2563   และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สมาคมสตรีอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมา  ด้วยสมาคมสตรีอาสารักษาดินแดน จังหวัดนครราชสีมา  โดยคณะกรรมการบริหารสมาคม ประจำปีบริหาร 2560 – 2563 ได้ดำเนินการบริหารงาน สมาคมสตรีอาสารักษาดินแดน จังหวัดนครราชสีมา  มาตั้งแต่ปี 2560 และจะครบวาระการบริหารงาน ภายในต้นปี 2563 ซึ่งตามระเบียบข้อบังคับของ สมาคมสตรีอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมา หมวดที่ 3 ข้อ 11 ถึงข้อ 21 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหาร ชุดใหม่ประจำปีบริหาร  2563 – 2565 ขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้องบังคับของสมาคม ฯ คณะกรรมการบริหารสมาคม ประจำปีบริหาร 2560 – 2563  จึงได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ บริหารชุดใหม่ ประจำปีบริหาร  2563 – 2565  โดยมี หม่อมราชวงศ์ วรรณาภรณ์  ศุขเนตร ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีอาสารักษาดินแดน แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  ร่วมเป็นสักขีพยาน และเป็นผู้บรรยายพิเศษเรื่องการดำเนินงาน ส.อ.ร.ด.ในสถานการณ์ปัจจุบันแก่สมาชิก ฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ทั้ง 19 คน  ที่ได้รับการเลือกตั้ง  และในโอกาสนี้ยังได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมา  คนใหม่ ซึ่งผลการเลือกตั้งในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นาง นรินทร์ทิพย์  กาญจนศิริ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมา  ประจำปีบริหาร 2560 – 2563   เป็น   นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมา  ประจำปีบริหาร 2563 – 2565 อีกสมัย

นาง นรินทร์ทิพย์  กาญจนศิริ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมา  ประจำปีบริหาร 2563 – 2565 กล่าวว่า  ตนเองต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้โอกาสในการทำงานอีกครั้ง  ซึ่งตนเองนับว่าเป็นนายกสมาคมฯ คนที่ 10 ของจังหวัดนครราชสีมา  นับจากปีที่ก่อตั้งมาเมือ่ปี พ.ศ.2529  ซึ่ง สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมา  นั้นได้ก่อตั้งเมือ่วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2529  ซึ่งนับมาจนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 33 ปีแล้ว  

ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาทุกยุคทุกสมัยของ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมา เป็นสิ่งที่น่าประทับใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นองค์กรที่ทำงานอย่างบเข้มแข็งมาจนถึงปัจจุบัน  เพราะทุกคนที่เข้ามาช่วยกันทำงานที่นี่ไม่มีเงินเดือนรายได้แต่อย่างใด  แต่ก็ยังมีจิตอาสาที่จะเข้ามาช่วยกัน ณ จุดนี้  ด้วยการดำเนินงานภายใต้ สหพันธ์สมาคมสตรีอาสารักษาดินแดน แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งมี หม่อมราชวงศ์ วรรณาภรณ์  ศุขเนตร  เป็นประธาน ฯ   ดังนั้น ส.อ.ร.ด. นครราชสีมา  ทุกคนจะดำเนินการและปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมทุกด้าน ให้ดียิ่งขึ้นไป

ทีมข่าว MC.news.com.net รายงาน