วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายวิสูตร เจริญสันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตรการนวดตอกเส้น โดยมีผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ คือ นายสุพจน์ แสนมี นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ , นายศรันย์ กกทองหลาง รองนายกอบต.ช้างทอง , พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองยางพิทยาคมและโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม พร้อมด้วย นางพนิตนันท์ ชลวานิช  หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ.ประจำอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

โดยมีนางรังสิยา นุทกิจ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการนวดตอกเส้นและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติเพื่อสร้างงานสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวการจัดอบรมนวดตอกเส้นดำเนินการอบรม ทั้งสิ้น 25 อำเภอ อำเภอละ 1 รุ่น ระยะเวลาอบรมรุ่นละ 8 วัน โดยจัดอบรม รุ่นที่ 2 ณ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ถึงวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีผู้สนใจร่วมอบรมทั้งหมด 43 คน ได้รับเกียรติจากวิทยากรคือ นางทรัพย์ลดา วงษายะและนางสาวสุมาลี เรือนแก้ว ร่วมถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดการฝึกอบรม

การตอกเส้นเป็นภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพ ที่มีพื้นฐานจากวัฒนธรรมการรักษาสุขภาพของการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ที่มีองค์ความรู้ อธิบายการเจ็บป่วยและการรักษาเรื่องเส้นและลม การดูแลรักษาประชาชน ต้องเป็นหมอพื้นบ้านที่มีความชำนาญและสืบทอดกันมาต่อเนื่อง ตามวิถีปฏิบัติของหมอพื้นบ้านล้านนา หรือหมอพื้นบ้านภาคเหนือ ปัจจุบันมีการนำศาสตร์นี้มาใช้กันอย่างมาก นับเป็นการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในแต่ละจังหวัดนำไปใช้ จึงมีผู้ให้ความสนใจเข้าอบรม เพื่อเรียนกระบวนการให้บริการด้วย การกระทำที่ถูกต้อง จะไม่เกิดความรุนแรง ตอกในจุดอันตราย และจุดสำคัญของอวัยวะต่างๆ เช่น ปุ่มกระดูก การตอกเส้นจะเป็นการใช้แรงสั่นสะเทือนตามแนวเส้นจุดเดียวกับการใช้มือนวดนั่นเองโดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทุกกระบวนการ

ขอบคุณภาพข่าวจาก ปชส.อบจ.นม ทีมข่าว MC.news.com.net เรียบเรียงข่าวรายงาน