วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่วัดโพธิ์ทองเจริญ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา  ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา  นาย ชุณห์  ศิริชัยคีรีโกศล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ พร้อมทั้ง ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบรหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทุกเขต และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพี่น้องประชาชน พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ  ได้ร่วมกันทอดกฐินสามัคคีถวาย นำถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำนำพรรษากาล ณ วัดโพธิ์ทองเจริญ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า วันนี้ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินโดยได้คัดเลือก จากวัดที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐินในปีนี้ ซึ่งก็ได้แก่วัดโพธิ์ทองเจริญ อ.เฉลิมพระเกียรติแห่งนี้  ซึ่งตนเองต้องขออนุโมทนาบุญกับข้าราชการ ผู้บริหาร และพี่น้องประชาชน ที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศที่มาร่วมกันทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้  โดยถือว่าเป็นมหาบุญที่ทำร่วมกันเป็นจำนวนมาก  โดยมีผู้ใจบุญร่วมกับยอดกฐินเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 783,260 บาท ( เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน ) โดยเงินจำนวนดังกล่าวนี้ จะนำมาบูรณปฏิสังขรณ์ เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ทีมข่าว MC.news.com.net รายงาน