วันที่ 2 พ.ย. 62 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมี นาย ธวัช เบญจาทิกุล  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ประธานพิธีฯ นำไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลไตรมาส ณ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ( พระอารามหลวง ) อ.เมือง  จ.นครราชสีมา เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา  และมี นาย จรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น พ่อค้า นักธุรกิจ และพี่น้องประชาชน  จำนวนมากเข้าร่วมงานพิธีกันอย่างพร้อมเพียง

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เริ่มขึ้นในเวลา 10.00 น. นาย ธวัช เบญจาทิกุล  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพและถวายความเคารพ อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานจากพานแว่นฟ้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เดินเข้าสู่พระอุโบสถ  วางผ้าพระกฐินไว้บนพานแว่นฟ้า ตรงหน้าพระสงฆ์  และยกประเคนพระสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรม ต่อด้วยประธานประเคนเครื่องบริวารพระกฐินทั้งหมด แด่พระเถระองค์ครอง ประเคนผ้าไตรแด่พระคู่สวด   โดยมีผู้มีจิตศรัทธาและประชาชนร่วมงานจำนวนมาก และมียอดเงินร่วมทำบุญทั้งสิ้น  2,071,147  บาท ( สองล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาท )  ซึ่งเงินจำนวนนี้จะได้นำไปทำนุบำรุงพระอาราม และมอบทุนการศึกษา

ทีมข่าว MC.news.com.net