วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี” นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายอนุวัฒน์ คณาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่กำกับดูแลกองการศึกษา เดินทางไปร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 58 โรงเรียนมัธยมในสังกัด

โครงการดังกล่าวนับเป็นหนึ่งในโครงการที่ “ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์  สุวรรณฉวี” นายก อบจ.นม. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะและสรรมถนะที่พึงประสงค์ ของครูและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด ลงพื้นที่รับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน ตลอดจนสร้างความเข้าใจ  และตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาของ อบจ.นครราชสีมา

Cr.ปชส.อบจ.โคราช