วันที่ 8 ต.ค.62 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมลำตะคอง 1 รร.แคนทารีโคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา ร.ต.หญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการใช้ข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานสาธาสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา, องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา และเครือข่ายการทำงานภาคประชาสังคม

โดยมีตัวแทนจาก สสจ.นครราชสีมา, ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา 58 แห่ง ร่วมระดมสมองในการวางแผนการดำเนินงาน การนำเสนอสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่ภารกิจขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้การสอนเพศศึกษา หรือเพศวิถีศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และระบบดูแลช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้นักเรียน เกิดภาวะความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ ที่เกิดจากกระบวนการของระบบสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์ตลอดช่วงชีวิต สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ร.ต.หญิงระนองรักษ์ฯ เปิดเผยถึงสถานการณ์การตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียนว่า สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดช่วงอายุเด็กที่เข้าสู่วัยรุ่น ฉะนั้นครอบครัวและโรงเรียนโดยเฉพาะคุณครู จึงเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่จะต้องให้การดูแล ให้ความรู้กับเด็กให้มากๆ ซึ่งในส่วนของตนในฐานะนายก อบจ.โคราช จึงได้มอบนโยบายกับสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 58 แห่ง ในการขับเคลื่อนให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน เน้นจัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให้คำปรึกษาในเรื่องการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียน จัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียนซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่องต่อไป

แชส.อบจ.โคราช