เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และคนไร้ที่พึ่ง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสัมภาระผู้ประสบภัย สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา โดยมีคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อสม. จิตอาสากลุ่มต่าง ๆ เข้าร่วม  โดยระยะที่ 1 นี้ สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา จะดำเนินงานในพื้นที่นครราชสีมาจากข้อมูลของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 

โดยพบว่าในเขตเมืองนครราชสีมา มีคนไร้บ้านจำนวน 354 ราย เป็นเพศชาย 287 ราย เพศหญิง 67 ราย และพบว่าเป็นผู้ที่มีความปกติ ช่วยเหลือตัวเองได้เป็นปกติ 243 ราย ผู้ป่วยจิตทุเลา ผู้พิการ ผู้เจ็บป่วย ผู้ติดสารเสพติดแต่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ปกติ 91 ราย และผู้ที่มีความพิการ เจ็บป่วยรุนแรง ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือไม่ได้เลย 20 ราย  ในจำนวนนี้มีผู้เร่ร่อนอาศัยอยู่ในเขตเมือง 168 ราย  

ดังนั้นสถานีกาชาดที่ 4 จึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และคนไร้ที่พึ่ง สถานีกาชาดที่ 4นครราชสีม่(ระยะที่ 1 ) ขึ้น เพื่อให้คนเหล่านี้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านสุขภาพตอบสนองภารกิจหลักของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการนี้ในระยะที่ 1 ดำเนินการปีงบประมาณ2566นี้  มีการจัดตั้งคณะทำงานและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางและคนไร้ที่พึ่งในชุมชน ระยะที่ 1  พร้อมจัดหน่วยบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาโรคเบื้องต้นและฟื้นฟูสุขภาพ ติดตามเยี่ยม ส่งต่อรักษา

ทั้งนี้การให้บริการเชิงรุก จะจัดทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น. ณ ลานหน้าหอนาฬิกา สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ส่วนเชิงรับในสถานที่ ให้บริการทุกวัน จันทร์ ถึงศุกร์ ณ สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา  ถนนมหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

นอกจากนี้ ยังขอเชิญชวนโหลด แอป  ” พ้นภัย” เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการแจ้งภัย ร้องขอความช่วยเหลือ รับรู้ข่าวสาร เบอร์โทรฉุกเฉิน และยังระบุตำแหน่งผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ด้วย”

.Cr:สนง.ปชส.นครราชสีมา สำนักข่าว MC.news รายงาน