พิ้นที่โฆษณา

นายธงชัย  โอหารพัฒนะชัย นายอำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดทำโครงการปลูกป่าและทำแนวป้องกันไฟป่า เน้นกิจกรรม ปลูกไผ่ ฝากไว้ให้ถูกหลาน เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันอังคารที่ 17พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ. ทุ่งเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์ บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 16 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิสูตร เจริญสันธ์ ส.อบจ.อำเภอจักราช หัวหน้าส่วนราชการ ท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา และประชาชน จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมโครงการ

พิ้นที่โฆษณา

นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย ประธานในพิธีกล่าวว่ากิจกรรม โครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป้า กิจกรรม ปลูกไผ่ ฝากไว้ให้ลูกหลาน เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันนี้ เป็นโครงการที่ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

พิ้นที่โฆษณา

ในส่วนของการดำเนินงานโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ นั้น ได้ยึดแนวพระราชดำริให้คนอยู่กับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งโครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เป็นโครงการที่มีการดำเนินงานแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน  เพื่อมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่  โดยอาศัยหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการทรัพยากร การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตอย่างมั่นคง ด้วยการพึ่งพาตนเองอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

พิ้นที่โฆษณา

“โครงการนี้จะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนด ให้มีพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ ดังนั้น การที่พวกเราได้ร่วมแรง ร่วมใจกัน ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการร่วมมือกันทำความดี อันเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในด้านการอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และเพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้ โดยได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกต้นไม้เพื่อพื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้ ให้แก่ประชาชนทุกคนในพื้นที่อีกด้วย”นายธงชัยกล่าว

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา