พื้นที่โฆษณา
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประธานกล่าวเปิดงาน

ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนปากช่อง 2 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางด้านลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี โรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา และการ ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 5/2565

พื้นที่โฆษณา

ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบไปด้วย นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุน  รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ., นายพงศ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, นายณัฎฐพัชร์ อนิวัตกูลชัย เลขานุการสภาฯ, นางสาวนงนุช เลิศด้วยลาภ ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต2, นางณภัทร์ศรัญญ์ เพศประเสริฐ และ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา ทั้ง 58 แห่ง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระราชบิดาแห่งการลูกเสือไทย

พื้นที่โฆษณา

ดร.ยลดา กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ เพราะมีส่วนในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักการเสียสละ รู้จักพึ่งตนเอง และรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สวนรวม โดยนำเอาคุณธรรม-จริยธรรม ตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะชีวิต  “การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง” ในครั้งนี้ อบจ.นครราชสีมาได้ให้งบประมาณสนับสนุนและมอบหมายให้ รร.ปากช่อง 2 ร่วมกับ สมาคมสโมสรวิทยากรลูกเสือสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 8  ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตร์

พื้นที่โฆษณา

 “การพัฒนาและยกระดับคุณภาพกิจกรรมลูกเสือสู่ความเป็นเลิศและเป็นหนึ่ง” ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและวิธีการในการฝึกอบรมลูกเสือสำรองและมีคุณวุฒิทางลูกเสือที่สูงขึ้น เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และเป็นการพัฒนากิจการลูกเสือไปสู่การปฏิบัติในการสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นกับเด็ก-เยาวชนและคนไทย  ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านและวิทยากรทุกคนที่เสียสละเวลามาเข้ารับการฝึกอบรม แม้จะอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นายก อบจ. กล่าว

นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผอ.รร.ปากช่อง 2 กล่าวว่า    การฝึกอบรมฯ ครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 8 พ.ค. 65 รวมระยะเวลา 7 วัน  ณ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รร.ปากช่อง 2 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 101 คน นำโดย นายพรศักดิ์ ค้าขาย เป็น ผอ.ฝึกอบรม กองที่1 และ นายพนม รอดสันเทียะ เป็น ผอ.ฝึกอบรม กองที่2  รร.ปากช่อง 2 ได้อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ และอนุเคราะห์บุคลากรตลอดระยะเวลาการอบรมทั้ง 7 วัน นายมนูญ กล่าว.

กัญศลักษณ์ รุ่งสุขประเสริฐ ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมา

สำนักข่าว MC.news.com รายงาน