พื้นที่โฆษณา

ดร.ยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีห่มผ้าพระเจดีย์ตรีโลกนาถบรมธาตุประดิษฐ์ และสืบสานงานบุญประเพณีกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2565 ณ วัดจระเข้หิน (วัดเจ้าคณะอำเภอ) โดยมีนายนพรัตน์ ด้วงพรม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอครบุรี, สจ.ชยุต พงษ์ธนทรัพย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวอำเภอครบุรีร่วมพิธี

พื้นที่โฆษณา

สำหรับประเพณีการห่มผ้าพระ พระเจดีย์ และมหาเจดีย์ ตรีโลกนาถบรมธาตุประดิษฐ์  เป็นการบูชา แสดงความเคารพ ต่อ พระบรมสารีริกธาตุ ต่อพระรัตนตรัยมีจุดมุ่งหมายจากความเชื่อว่าจะได้ อานุภาพแห่งการบูชาพระเจดีย์ด้วยผืนผ้าที่พระบรมสารีริกธาตุ และทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายนานาประการ

พื้นที่โฆษณา

ส่วนบุญกุ้มข้าวใหญ่ หรือ บุญคูนลาน เป็นประเพณีทำบุญที่ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจะนำมานวดที่ลานนวดข้าว ก่อนนำข้าวไปเก็บในยุ้งฉาง เรียกว่า บุญคูนลาน โดยเชิญญาติพี่น้องมาร่วมทำบุญเพื่อร่วมบูชาแม่โพสพ โดยนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ โยงด้ายสายสิญจ์รอบกองข้าว ถวายอาหารบิณฑบาตร เลี้ยงญาติมิตร พระสงฆ์อนุโมทนาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ผู้ร่วมพิธีตลอดจนประพรมลานข้าว วัว ควาย เจ้าของนา เพื่อเป็นสิริมงคล

พื้นที่โฆษณา

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา