คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำสภาผู้แทนราษฏร    ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อหาข้อมูลและศึกษาดูงานพร้อมจัดสัมมนา เรื่องการมีส่วนร่วมของเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดและมันปะหลังตกต่ำ  ในระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2562

รายงานข่าวแจ้งว่ากรรมการวิสามัญคณะนี้โดยการนำของ นายวีระกร  คำประกอบ  ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ  จะเดินทางมาในวันอาทิตย์ที่ 8 และวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เพื่อทำการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ตามที่ได้มี สส.หลายจังหวัดของภาคอีสาน ได้อภิปรายหารือกับสภาสภาผู้แทนราษฏร จนมีการจัดตั้งคณะกรรมการฯชุดนี้ขึ้น   การลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาครั้งนี้ นอกจากจะศึกษาดูงานแล้ว ยังมีการจัดสัมมนาเรื่องการมีส่วนร่วมของเกษตรกร และหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องปัญหาราคาข้าวโพดและราคามันปะหลัง  โดยคณะกรรมมาธิการวิสามัญคณะนี้ จะรับฟังความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์จากผู้ประกอบการภาคเอกชน และเกษตรกรหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้การแก้ไขปัญหาข้าวโพดและมันสำปะหลังให้ยั่งยืนเป็นรูปธรรม

โดยกำหนดการในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 โดยภาคเช้า  เวลา 10.30 น. คณะกรรมาธิการ จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจับข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  และภาคบ่าย เวลา 14.00 น. คณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงาน ณ บริษัทสงวนวงษ์ อุตสาหกรรมจำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา ส่วนในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์  เวลา 09.00 น. จะมีพิธีเปิดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง การมีส่วนร่วมของเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาข้าวโพดและมันปะหลัง โดยมีนายวีระกร  คำประกอบ  ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เป็นประธานเปิด  สำหรับวิทยากรที่จะให้ความรู้ฯ  ประกอบด้วย นายอนันต์ ผลอำนวย  ประธานคณะอนุกรรมาธิการ  และนายพรชัย อำนวยทรัพย์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์  เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ  นายวัชรพล โตมรศักดิ์ อนุกรรมาธิการ และนายสุชาติ ภิญโญ อนุกรรมาธิการ เข้าร่วมงานนี้ด้วย

Cr.ปชส.นม. มานะ แย้มจะบก บรรณาธิการข่าว สำนักข่าว mahachon-news เรียบเรียง