พื้นที่โฆษณา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 15.00  น. ที่ รร.โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)“หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักการเมือง โดยมีนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ นายรักชาติ  กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา และสมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.โคราช  เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

พื้นที่โฆษณา

เป้าหมายการอบรม ก็เพื่อต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ถูกต้องและครองใจประชาชน เข้าใจระเบียบ กฎหมาย พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พระราชบัญญัติกำหนดแผนและ การจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขั้นตอนการกระจายอำนาจ ระเบียบวิธีงบประมาณ ข้อบังคับการประชุมสภา ตลอดจนให้มีความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินสามารถกรอกแบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้อย่างถูกต้อง

พื้นที่โฆษณา

หลักสูตรการอบรมได้จัดขึ้น 3 วัน คือตั้งแต่วันที่ 19-21 ก.พ. 64 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยาการที่มีความรู้ความสามารถ มาบรรยายได้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย นายพนมวัสส์  วุฒาพาณิชย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย นายมีชัย  โอ้น จาก สำนักงาน ปปช.  นายวุฒิสาร  ตันไชย  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และในวันสุดท้ายก่อนปิดการอบรม ได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม  เจ้าอาวาสวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม  ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได้มาเทศนาธรรม ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

พื้นที่โฆษณา

Cr:ปชส.อบจ.นม ทีมข่าว MC.news.com  รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา